DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Państwowa Szkoła Muzyczna I-go stopnia wSzprotawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia w Szprotawie.

Data publikacji strony internetowej: 2015-07. Data ostatniejistotnej aktualizacji: strona nie była technicznie akutalizowana.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej, w tym tekstu, następuje utrata funkcjonalności strony,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Nie zawarto poprawnie sformułowanego tytułu opisowego strony internetowej,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-10. Deklaracjęsporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pani Angela Stepenko, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (68)376-24-16. Tąsamą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnieniadostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej stronyinternetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji zapomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określićdogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanieniezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu niejest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądaniabędzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponowaćalternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądaniazapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyćskargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu stronyinternetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosekdo Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika PrawObywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. W budynku szkoły są dwa wejścia. Przed jednym wejściem znajdują się dwa schodki, przed drugim brakschodków. Brak podjazdu dla wózków. Obszar kontroli w postaci monitoringu.
 2. Brak windy. Schody bez spoczników.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Istnieje możliwość skorzystania ztłumacza języka migowego online.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.